501 648 545
Zawsze najlepsza oferta

Ubezpieczenie pojazdu w leasingu

Ubezpieczenie pojazdu w leasingu

 

Z zapisów umowy leasingowej wynika wymóg ubezpieczenia leasingowanego pojazdu. Ubezpieczenie musi obejmować zarówno ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) jak i ubezpieczenia Auto Casco (AC).

Przedsiębiorstwa leasingowe zwykle mają wynegocjowane z ubezpieczycielami generalne umowy na których mocy ubezpieczają pojazdy. Klient zwykle jest nakłaniany mniej lub bardziej do wzięcia niejako polisy wraz z leasingiem.

 

Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?

 

Zaleta 1:

Zakres ochrony jest szeroki i obejmuje wszelkie ryzyka z ryzykiem kradzieży włącznie. Zwykle przez jakiś okres czasu (6 lub 12 miesięcy) polisa gwarantuje 100% odszkodowania z tytułu szkody nie uwzględniając przez ten okres utraty wartości pojazdu.

Szkody są likwidowane w tak zwanej wersji „warsztat” to znaczy z uwzględnieniem kosztów oryginalnych części zamiennych i kosztów naprawy w autoryzowanych serwisie.

Zaleta 2:

Cena takiej polisy dla klienta jest stosunkowo atrakcyjna, gdyż firmy leasingowe mają wynegocjowane z towarzystwami ubezpieczeniowymi atrakcyjne stawki.

Zaleta 3:

Stosunkowo prosty i mało absorbujący dla klienta sposób zawarcia umowy ubezpieczeniowej jak i jej corocznego odnowienia.

Zaleta 4:

Możliwość rozłożenia płatności na raty, bądź nawet wliczenia kosztu ubezpieczenia  w czynsz leasingowy.

Zaleta 5:

Ewentualna szkoda nie powoduje utraty wypracowanych zniżek (niejako idzie na konto firmy leasingowej a nie klienta).

 

Wady:

Wada 1:

Klient może mieć atrakcyjniejsze ubezpieczenia wyliczone w oparciu o swoją indywidualną historię ubezpieczeniową czy też o polisy często oferowane przy zakupie samochodu przez salony samochodowe.

Wada 2:

W kolejnych latach ubezpieczenie nie jest zwykle już tak korzystne cenowo jak w pierwszym roku.

Wada 3:

Bezszkodowy przebieg ubezpieczenia polisy „z  leasingu” nie wypracowuje lepszych indywidualnych zniżek.

Wybór ubezpieczycieli jest stosunkowo ograniczony, zwykle jest to kilka firm honorowanych przez firmę leasingową do wyboru.

 

Co zatem wybrać?

Przy decyzji trzeba porównać zakres ochrony, cenę polisy, jak i wziąć pod uwagę swe otychczasowe doświadczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

 

Firmy leasingowe wydają zgody na ubezpieczenie we własnym zakresie pojazdów przez klientów. Wymagają przy tym pisemnej oferty ubezpieczenia od innego ubezpieczyciela.

Niektóre firmy zgodę dają niejako „od ręki” inne karzą za nią zapłacić (np. 100 PLN) a w skrajnych przypadkach łatwiej o zgodę za leasing niż na ubezpieczenie poza pakietem firmy leasingowej !

Niektóre firmy leasingowe oferty przedstawione przez klientów przekazują swoim brokerom ubezpieczeniowym, którzy niejako „wymuszają” na towarzystwie ubezpieczeniowym zastosowanie takich samych składek dla leasingu jakie wynegocjował klient !

 

Sposób zapłaty składki ubezpieczeniowej

 

Składkę ubezpieczeniową można płacić na różne sposoby.

W przypadku ubezpieczenia indywidualnego firma leasingowa żąda kopii polisy z jednorazowo opłaconą składką, często płatność polisy jest wymagana przed odbiorem pojazdu. W każdą rocznicę umowy firma leasingowa wezwie klienta do udokumentowania faktu ubezpieczenia i opłacenia składki.

Brak tego potwierdzenia upoważnia firmę leasingową do samodzielnego wykupienia na koszt klienta polisy oraz obciążenia go z tego tytułu klienta stosowną karną opłatą . Także konsekwencje wynikające z braku polisy OC obciążą klienta.

 

W przypadku skorzystania z pakietu firmy leasingowej są różne możliwości opłacania składek.

Składka może być płatna wraz z opłatą wstępną warunkując uruchomienie umowy, może być refakturowana - to znaczy polisę opłaca firma leasingowa obciążając potem klienta kosztem ubezpieczenia.

Zwykle możliwe jest rozłożenie płatności składek na raty, dwie, bądź cztery.

Jest też możliwość, że na każdej fakturze za leasing są dwie pozycje: jedna za czynsz leasingowy a druga za ubezpieczenie.

Niektóre firmy do kwoty za ubezpieczenie dodają VAT w wysokości 22% inne stosują stawkę zwolnioną uważając, że z umowy leasingu można wywnioskować, że w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu firma leasingowa działa w imieniu własnym, ale na rzecz leasingobiorców .

Niektóre firmy leasingowe refakturują na leasingobiorców koszty ubezpieczenia (polis ubezpieczeniowych), stosując zwolnienie z VAT. Postępowanie takie zakwestionowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 8364). Resort tym samym przychylił się do wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/ Wr881/08). Sąd uznał, że w przypadku świadczenia usługi leasingu wraz z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu mamy do czynienia z jedną usługą, do podstawy opodatkowania której należy zaliczyć również koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu i zastosować jednolitą stawkę podatku. W większości firm leasingowych dostosowano się do tego wymogu.

 

Szkoda !!! A to pech ! Czyli co robić w przypadku zaistnienia szkody.

Szkody w leasingu można podzielić na dwa przypadki:
1) szkoda całkowita - utrata przedmiotu (kasacja, kradzież),
2) szkoda częściowa nie będąca szkodą całkowitą.

 

W każdym  przypadku należy powiadomić firmę leasingową o zaistnieniu szkody (poprzez infolinię, faksem, pisemnie). Firmy zwykle  w zgłoszeniu szkody żądają podania numeru szkody nadanego przez ubezpieczyciela a na to trzeba chwilę poczekać.

 

Zasada przy likwidacji szkód częściowych jest taka, że klient jest upoważniony przez firmę leasingową do przeprowadzenia całego procesu likwidacji. Firma leasingowa upoważnia również klienta do odbioru odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Pod jednym wszakże warunkiem: klient nie ma zaległości w spłacie umowy leasingowej. W tym przypadku ubezpieczyciel przekazuje odszkodowanie do firmy leasingowej. 
Pojazdy leasingowane zwykle są ubezpieczone w tak zwanej wersji "warsztat" to znaczy wszelkich napraw należy dokonać w autoryzowanym serwisie danej marki (dotyczy to leasingu samochodów nowych, przy leasingowaniu używanych wymogi nie są tak restrykcyjne).
Firma leasingowa nie bierze też udziału w ewentualnym sporze co do wysokości odszkodowania z ubezpieczycielem, umocowując do tego klienta.

 

Likwidacja szkody całkowitej (a zachodzi to w przypadku gdy naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona) jest bardziej skomplikowana.

 

Po pierwsze: w momencie zaistnienia szkody całkowitej ulega rozwiązaniu umowa leasingowa, gdyż przedmiot umowy nie istnieje. O zaistnieniu szkody całkowitej decyduje ubezpieczyciel na podstawie opinii likwidatora szkód. Od jego decyzji przysługuje klientowi odwołanie, klient uczestniczy w procesie likwidacji szkody i każda decyzja powinna być z nim uzgadniana.
Po drugie umowę trzeba zakończyć rozliczeniem. Mamy tu do czynienia z dwoma kwotami: jedna to kwota przyznanego odszkodowania, druga to suma należności wynikających z umowy leasingowej. 

 

Jak są wyliczane ?
Kwota odszkodowania to różnica pomiędzy  wartością rynkową pojazdu na moment zaistnienia szkody pomniejszona o kwotę uzyskaną ze sprzedaży tzw pozostałości - czyli wraku. Część ubezpieczycieli sama zajmuje się sprzedażą wraku, wrak może przejąć firma leasingowa ale najrozsądniej samemu znaleźć kupca. Należy pamiętać, że wartość wraku ubezpieczyciel ustala na podstawie własnych wycen.


Druga istotna kwota to suma zobowiązań wynikających z umowy leasingowej: zwykle wylicza się ją dyskontując (czyli przeliczając przyszłe kwoty na dzień dzisiejszy z uwzględnieniem czasu i kosztu pieniądza) bieżącą stopą określoną w umowie (np Wibor 1 miesięczny) powiększając ją o kwotę wykupu.

Na przykładzie:
Wartość początkowa samochodu 100 000,00
Umowa zawarta na 3 lata, wykup wyniósł 1% czyli 1000,00
Szkoda nastąpiła po dwóch latach użytkowania.
Wartość rynkowa na dzień szkody ustalona przez ubezpieczyciela 60 000,00
Wartość pozostałości oszacowana przez ubezpieczyciela 20 000,00
Odszkodowanie wyniesie 40 000,00
Do spłaty firmy leasingowej pozostało po zdyskontowaniu 22 000,00 plus 1000,00 wykup = firma leasingowa wypłaci klientowi nadwyżkę wynikającą z rozliczenia umowy w kwocie 17 000,00 plus klient otrzyma kwotę uzyskaną ze sprzedaży wraku albo sam go nabędzie.

 

To wariant optymistyczny, są też pesymistyczne, gdy szkody całkowite następują w początkowym okresie trwania umowy leasingowej. Do końca umowy jeszcze daleko, wartość pojazdu spadła a odszkodowania może zabraknąć do pokrycia zobowiązań leasingowych. Takie ryzyko chronione jest poprzez zawarcie dodatkowego ubezpieczenia. Jest to tzw ubezpieczenie ryzyka straty finansowej GAP, nie kosztuje wiele a przydać się może. Większość firm leasingowych oferuje możliwość wykupienia takiej polisy.

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.